Doc. Ján Blaho

Ján Blaho

Katedra
Katedra tanečnej tvorby

Pôsobenie, funkcia
– Vedecký pracovník na 0,5 úväzok 1997 – 2003
– Vedúci hlavného predmetu od r. 1997 doteraz

Vzdelanie
Základná deväťročná škola – 9 ročná – ukončená 1962
Stredná všeobecnovzdelávacia škola – 3 ročná – ukončená 1965
Fakulta telesnej výchovy a športu – 5 ročná – ukončená 1973
Školenie trénerov športovej gymnastiky II. triedy – 3 ročné – ukončené 1976
Pomaturitné štúdium choreografov – 2 ročné – ukončené 1985

Umelecká a vedecká činnosť
Doc. Ján Blaho sa narodil sa 8. 10. 1947 v Považskej Bystrici. Základné a stredné vzdelanie ukončil v Žiline a Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave. Dva roky pracoval na Mestskom výbore ČSZTV a Krajskom osvetovom stredisku v Bratislave. Od 1. októbra 1979 nastúpil na Katedru hudobnej výchovy na Pedagogickú fakultu v Nitre a 1. apríla 1992 prešiel na Katedru folkloristiky a regionalistiky Vysokej školy pedagogickej v Nitre. Od 1. januára 1996 nastúpil na Katedru tanečnej tvorby HF VŠMU v Bratislave, kde pracoval v zaradení vedecký pracovník a pedagóg hlavného predmetu v špecializácii Pedagogika ľudového tanca. Jeho odborná orientácia je slovenský ľudový tanec, etnochoreológia, teória a metodika ľudového tanca a regionalistika.
Od školského roku 1999/2000 pôsobil ako externý učiteľ na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave na Katedre etnológie.
Popri zamestnaní sa venoval práci vo folklórnom hnutí na Slovensku ako lektor pre folklór, inštruktor osvetových zariadení, člen Poradných zborov pre ľudový tanec, člen Programových komisií folklórnych festivalov, člen komisií MK SR, pripravovateľ a realizátor folklórnych programov, garant kurzov choreografie, choreograf pre amatérske i profesionálne súbory na Slovensku i v zahraničí, choreograf filmovej a televíznej produkcie a divadelných inscenácií.
Takmer dve desaťročia pôsobil ako choreograf a umelecký vedúci vo vysokoškolských folklórnych súboroch Ponitran pri Pedagogickej fakulte v Nitre a Gymnik pri Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Choreograficky pracoval aj pre profesionálne telesá. V SĽUKu v programoch Moja rodná k 40. výročiu v roku 1989, v programe Sen v roku 2003. V rokoch 2007 a 2008 realizoval pre SĽUK choreograficky program pre deti Gašparko a celovečerný program Obrázky zo Slovenska. V roku 2014 v SĽUKu choreograficky participoval na programe Slovenské Vianoce.
V umeleckom programe Lúčnica v rokoch 1995 a 2001 – 2003 vytvoril tri samostatné choreografie a jeden celovečerný komorný program s názvom „ Pred muzikou „. V programe Karpaty sa podieľal choreografiou Jánska noc. Spolu s Ing. Vladimírom Urbanom realizoval v Lúčnici „ Slovenský triptych „ – celovečerný program z tradičnej kultúry pastierov, remeselníkov a roľníkov v roku 2006.
V roku 2013 v programe k 65. výročiu US Lúčnica realizoval programový blok „ Ťažké časy kurucké „.
Vytvoril choreografie k divadelnej inscenácii v Nitre a operete Hrnčiarsky bál na Novej scéne v Bratislave. Autorsky sa tanečnou tvorbou podieľal na televíznych a hraných filmoch, inscenáciách, rozprávkach a pod. ako napr. filmu Katera v réžii Martina Ťapáka v roku 1980, Ženský zákon v réžii Pavla Haspru v roku 1987, k audiovizuálnemu triptychu a celovečernému hranému filmu „ Ako divé husi „ Martina Ťapáka v roku 1998.
Ako choreograf pôsobil aj v zahraničí v Maďarsku, Juhoslávii, Rumunsku, v Spojených štátoch a Kanade kde realizoval asi 90 choreografií a absolvoval viacero dlhodobých lektorských pobytov.

Prehľad zamestnania
ZDŠ Odborárska Bratislava – 1974
ZDŠ Hubenného Bratislava – 1974
Základná vojenská služba – 1974 – 1975
Mestský výbor ČSZTV Bratislava – 1975 – 1977
Krajské osvetové stredisko Bratislava – 1977 – 1979
Pedagogická fakulta Nitra 1979 – 1996
Vysoká škola múzických umení Bratislava – 1996 doteraz

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography