Daniel Luther, CSc.

Daniel Luther
  • urbánna etnológia, vizuálna antropológia, folkloristika, ľudové divadlo, folklorizmus

VŠ vzdelanie: FFUK Bratislava, odbor etnografia – folkloristika (1973)
Tituly a vedecké hodnosti: CSc. (1983)
Komunikačné jazyky: nemecký, pasívne francúzsky, anglický, ruský
Rok nástupu do ústavu: 1974

Vedecké projekty
Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). VEGA 2014-2016: vedúci projektu

Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien. VEGA 2011-2013: vedúci projektu.

Urbánne prostredie ako priestor diverzity (v podmienkach otvorenej a totalitárnej spoločnosti). VEGA 2008-2010: vedúci projektu.

Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy. Na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Úet SAV a KEKA FiF UK. APVV 2007-2009: vedúci projektu

Diverzifikácia ako faktor formovania identity. VEGA 2005–2007: vedúci projektu

Transformácia identít menšiny. (Etnologické analýzy českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí.) VEGA 2002–2004: vedúci projektu

Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku. VEGA 1999–2001: riešiteľ

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí). VEGA 1996–1998: riešiteľ

Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov). VEGA 1993–1995: riešiteľ

Etnokultúrne procesy v mestskom prostredí. (Tolerancia a intolerancia vo veľkých mestách strednej Európy.). VEGA 1991–1992: riešiteľ

Medzinárodné vedecké projekty
Grantová agentura ČR: Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně. 2012 – 2015: riešiteľ.

Operačný program EÚ Stredná Európa: „Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK“, 2011-2014: riešiteľ.

6. rámcový program EÚ SUS.DIV Network of Exellence: “Sustainable Development in a Diverse World“, 2006-2010: riešiteľ

Dejiny Bratislavy – Maďarsko-slovenské spoločné výskumy na roky 2006–2008, Maďarská akadémia vied a Agentura Pacis Posonium: riešiteľ

Iná činnosť
Člen Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva pri MK SR

Člen redakčnej rady časopisu Urban poeple. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication. FHS Univerzita Karlova, Praha

Člen Programovej rady Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice

Člen Programovej rady Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava

Ocenenia
Národná cena Slovenskej republiky –  za publikáciu Etnografický atlas Slovenska (spoluautor a redaktor kapitoly XVII. Divadelný prejav), 1992

Cena E.E. Kischa za literatúru faktu za dielo Taká bola Bratislava (spoluautor publikácii), Praha, 1992

Premio Internationale di Studii Etnoantropologici G. Pitre-S. Marino. Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií, ktorú udeľuje Medzinárodné centrum pre etnohistóriu za dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. a II., Palermo, 1995

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť – za publikáciu Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. a  II.  (člen realizačného tímu, spoluautor a redaktor lexikálnej oblasti Folklór), 1995

Prémia Literárneho fondu – za publikáciu Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (člen realizačného tímu, spoluautor a redaktor lexikálnej oblasti Folklór), 1995

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť – za publikáciu Slovakia ako autor kapitoly Folk Theatre, European Contexts of the Folk, 1999 Culture

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť – za publikáciu Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry (člen autorského kolektívu), 2001

Prémia Literárneho fondu –  za publikáciu Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry (člen autorského kolektívu), 2001

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť – za monografiu Zabudnuté priadky. K tradičnému spoločenskému životu mládeže na Slovensku, 2003

Cena mesta Myjava, 2010

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra, 2010

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť – za knihu Z Prešporka do Bratislavy, 2009 – 2011

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za vedecko-výskumnú činnosť – za editorstvo monografie Cudzinci medzi nami, 2009 – 2011

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012. Člen redakčného kolektívu, 2013. Encyklopédia je dostupná online tu.

Bibliografia
Monografie
LUTHER, D.: Z Prešporka do Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT 2009, 230 s.

LUTHER, D.: Česká komunita v Bratislave 20. storočia. In:  Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí. Ed. D. Luther, P. Salner. Bratislava : Zing Print 2004, s. 9-56.

LUTHER, D.: Zabudnuté priadky. K tradičnému spoločenskému životu mládeže na Slovensku. Edícia Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. Bratislava, Prebudená pieseň – združenie 1999, 163 s., 15 obr. príloh, register.

LUTHER, D. – JÁREK, M.: Svadobné piesne a obyčaje z okolia Nitry. Bratislava, KOS 1989, 239 s.

Editorstvo
SOUKUPOVÁ, B. – LUTHER, D. – SALNER, P. (eds.): Mýty a realita socialistických metropolí. Konceptualisace měst v boji o novou přítomnost a šťastnou budoucnost. Praha: Univerzita Karlova, FHS, s. 53-66.

BITUŠÍKOVÁ, A. – LUTHER, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Bratislava : Ústav etnológie SAV – ISKŠ FHV UMB Banská Bystrica, 2013.

BITUŠÍKOVÁ, A. – LUTHER, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. Banská Bystrica : ISKŠ FHV UMB – Ústav etnológie SAV, 2010.

BITUŠÍKOVÁ, A. – LUTHER, D. (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2009.

LUTHER, D. (ed.): E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií identít. Bratislava: Ústav etnológie SAV – Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2006. 200 strán.

LUTHER, D. – SALNER, P. (eds.):  Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí.. Bratislava : Zing Print 2004, 183 s.

LUTHER, D. – SALNER, P. (eds.): Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí. Bratislava, Ústav etnológie SAV, 2001, 239 s.

LUTHER, D. – SALNER, P. (eds.): Ethnokulturelle Prozesse in Gross-städten Mitteleuropas. Bratislava, Ústav etnológie SAV, 1992, 221 s.

LUTHER, D. (ed.): Masky v ľudovej kultúre. Zborník k Antológii východoslovenského folklóru. Bratislava, NOC 1998, 101 str.

Kapitoly v monografiách
LUTHER, D. Mýtus socialistického mesta: príklad Bratislava. In: B. Soukupová – D. Luther – P. Salner (eds.). Mýty a realita socialistických metropolí. Konceptualisace měst v boji o novou přítomnost a šťastnou budoucnost.  Praha: Univerzita Karlova, FHS, 2014, s. 53-66.

LUTHER, Daniel. Odchod Čechov zo Slovenska (1938-1944). Mýtus nevyhnania. In: Blanka Soukupová (Ed.). Mýty – „realita“ – identity. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Praha: FHS UK, 2013, 99 – 112.

LUTHER, Daniel. Nehmotné kultúrne dedičstvo (identifikácia a ochrana). In: Zdena Krišková (Ed.). Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita. Krakow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013, s. 9 – 22.

LUTHER, Daniel. Mondialisation visible: le cas de Bratislava. In: Production et perception des créations culturelles. Sous la direction H. Bálintová et J. Pálková. Paris: L´Harmatan, 2012, pp. 177-192.

LUTHER, Daniel. Bratislava a mýtus multikultúrnej tolerancie. In B. Soukupová – M. Hroch – H. Ch. Scheu – Z. Jurková (Eds.). Mýtus – „realita“ – identita. Státní a národní metropole po první světové válce. Praha : FHS UK, 2012, s. 107-119.

LUTHER, D.: Občania, developeri a globalizované město.  In: Bitušíková, A. – Luther, D. (eds.) Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. Banská Bystrica: ISKŠ FHV UMB – Ústav etnológie SAV, 2010, s. 31-40.

BITUŠÍKOVÁ, A. – LUTHER, D.: Slovenské mesto v etape globalizácie: antropologická identifikácia problematiky.  In: Bitušíková, A. – Luther, D. (eds.) Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. Banská Bystrica: ISKŠ FHV UMB –  Ústav etnológie SAV, 2010, s. 17-30.

LUTHER, D.: Tri mýty o jednom meste. In: Evropské město: identita, symbol, mýtus. Eds. B. Soukupová, H. Novotná, Z. Jurková, A. Stawarz. Bratislava: Fakulta humanitních studií UK Praha, 2010, s. 109-124.

BITUŠÍKOVÁ, A. – LUTHER, D.: From Uniformity to Sustainable Diversity: Transformations of a Post-Socialist City. In: The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Eds. M. Janssens, M. Bechtold,  A. de Ruijter, D. Pinelli, G. Prarolo, V. Stenius.  Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2010, pp. 178-206.

LUTHER, D.: Problematika sociálnej a kultúrnej diverzity mesta v slovenskej etnológii. In: Bitušíková, A. (Ed.) Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Štúdie, dokumenty, materiály I. Teoretické východiská k výskumu diverzity. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2007.

LUTHER, D.: Koncepty domova a vzťahy slovenských migrantov a emigrantov k domovine. (Postoje sprostredkované internetom.) In: E/Migrácie a identita. Diverzita ako faktor transformácií individuálnych a skupinových identít. Ed. D. Luther. Bratislava: Ústav etnológie SAV – Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2006, s. 95-114.

LUTHER, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, Veda 2000, s. 237-258.

LUTHER, D.: Folk Theater. In: Slovakia. European Context of Folk Culture. Bratislava, Veda 1997, s. 238-258.

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. I. a II. zväzok. Autor 32 hesiel, spoluautor 17 hesiel, zodp. redaktor lexikálnej oblasti Folklór. Bratislava, Veda 1994.

LUTHER, D.: Vône mesta; Na korze ste stretli každého; Schöner Náci a tí druhí. In: Salner, P. a kolektív:Taká bola Bratislava. Bratislava, Veda 1991, s. 154-162, 162-173, 128-142.

LUTHER, D.: Divadelný prejav. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava, Veda 1990, s. 92-93.

Vedecké štúdie
LUTHER, Daniel. Česi v Bratislave 1919 – 1945: Adaptácia a marginalizácia. Slovenský národopis,  2013,  č. 4, 368-378.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, Daniel. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. In: Anthropological Notebooks, 2010, XVI, 2, pp. 5-18.

LUTHER, D.: Priestorová diverzita mesta a lokálna pamäť obyvateľov: prípad Bratislava. In: Český lid, 2009, roč. 96, č. 4, s. 381-394.

LUTHER, D.: Cudzinci v slovenskej spoločnosti: zhrnutie problematiky. In: Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. Eds. A. Bitušíková, D. Luther. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, s. 101-108.

LUTHER, D. Czech minority in a Slovak city: identity and memory (a case study from Bratislava). In: Urban people – the city identity – memory – minorities. Roč. 10. Praha: Charles University, Faculty of Humanities, 2008, č. 2, s. 24-39.

LUTHER, D.: Migrácia, identita a koncept domova. In: Medzikultúrny dialóg a migrácia. Ed. M. Bendíková. Prešov: Zastúpenie  Európskej komisie na Slovensku, Centrum pre európsku politiku, 2008.

LUTHER, D.: Bratislava – československé mesto. In: Folia ethnographica 42. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, 2008, s. 123-133.

LUTHER, D.: Czech minority in a Slovak city: identity and memory. (A case study from Bratislava.) In: Urban People, 2008, vol. 10, no. 2, pp. 24-39.

LUTHER, D.: Libreto výstavy.  Slovensko v 20. storočí. Spoločenstvo a kultúra mesta. In: Slovenský národopis, 2008, r. 56, č. 2, s. 199-209.

SALNER, P. – LUTHER, D.: Minority in a Multicultural Urban Space. (On the example of Bratislava in the first half of the 20th century.) In Minority: Construct or Reality? On Reflection and Self-realzation of Minorities in History. Eds. Z. Jurková, B. Soukupová, H. Novotná, P. Salner. Bratislava : Zing Print, 2007.

LUTHER, D.: Etnologiczny obraz górali w Słowacji w nauce słowackiej. In: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Seria Limites Patriae, 2006, č. 2, s.13-19.

LUTHER, D.: Folklór v zajatí folklorizmu. In: Současný folklorismus a prezentace folkloru. Sborník příspěvků z 22. strážnického sympozia konaného ve dnech 13. – 14. září 2006. Red. J. Blahůšek. Strážnice 2006, s. 17-22.

LUTHER, D.: Súčasný stav prezentácie tradičnej ľudovej kultúry a folklóru v Slovenskej republike. In:Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického sympozia konaného ve dnech 15. – 16. března 2006. Red. J. Blahůšek.  Strážnice 2006, ISBN 80-86156-79-6, s. 22-27.

LUTHER, D.: Procesy diverzifikácie mestského centra Bratislavy (etnologické charakteristiky priestoru). In:  Tozsamość spoleczno-kułturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej. Red. B. Kloch, A. Stawarz. Rybnik-Warszawa : Muzeum w Rybniku, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta 2005, s. 23-35.

LUTHER, D.: Etnologické poznatky o goraloch na Slovensku. In: Hory a gorali v dejinách a kultúre poľsko-slovenského pohraničia (Podhalie, Spiš, Orava, Gorce, Pieniny). Vybrané materiály. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyńsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu 2005, s. 105-110.

LUTHER, D.: Procesy diverzifikácie mestského centra Bratislavy (etnologické charakteristiky priestoru). In:Tozsamość spoleczno-kułturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej. Red. B. Kloch, A. Stawarz. Rybnik-Warszawa: Muzeum w Rybniku, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta 2005, s. 23-35.

LUTHER, D.: Mikro- und Makrowelten im urbanen Raum. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century. Reflections and Trends.  Ed. G. Kiliánová, K. Köstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005, s. 221-229.

LUTHER, D.: Identifikácia javov  tradičnej ľudovej kultúry v Českej republike. Metodika projektu. In:Národopisná revue,  roč. 15, 2005,č. 4, s. 207-209.

LUTHER, D.: Sakrálne a profánne symboly českej identity. In:  Sfera sakrum i profanum w kulturze współczesnych miast Europy środkowej. Warszawa – Połtusk: Mazowiecke Centrum Kultury i Sztuki,  Muzeum Niepodleglości, Wyższa Szkola Humanistyczna im. A. Gieysztora w Połtusku, Polskie Towarzysztwo Etnologii Miasta 2004, s. 31–40.

LUTHER, D.: Národopis v slovenskom dokumentárnom filme. Pamiatke filmového režiséra a etnografa Martina Slivku. In: Národopisná revue, XIV, 2004, č. 1, s. 11-18.

LUTHER, D.: Z dejín národopisnej fotografie na Slovensku (a česko – slovenské súvislosti). In:Národopisná revue, XIII, 2003, č. 4, s. 191-198.

LUTHER, D.: K metóde analýzy historických spoločenstiev Bratislavy: etnografia, etnológia alebo história mesta? In: Slovenský národopis, 51, 2003, č. 3, s. 389-395.

LUTHER, D.: Fenomén korzo. Pokus o revitalizáciu korza v Bratislave. In: Český lid. Etnologický časopis,90, 2003, č. 3, s. 257-266.

LUTHER, D.: Česi a počiatky etnickej transformácie Bratislavy (historicko-etnologický exkurz). In:Národopisná revue, XIII, 2003, č. 1, s. 11-16.

LUTHER, D.: Polarizácia bratislavskej spoločnosti v prevrate roku 1918. In: Salner, P. – Luther, D. (eds.):Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí. Bratislava, Ústav etnológie SAV, 2001, s. 11-32.

LUTHER, D.: Research in Towns and the Formation of Urban Ethnology in Slovakia. In: Journal of Urban Ethnology , 5, Warszawa 2001, 5-15.

LUTHER, D.: Česká komunita v Bratislave v medzivojnovom období. In: Zelinová, H. (ed.): Česi na Slovensku. Martin, SNM Martin, 2000, s. 54-65.

LUTHER, D. – Salner, P.: Fenomén etnickej menšiny. Na príklade Bratislavy v 1. polovici 20. storočia. In:Lidé města, revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, č. 3. Praha 2000, s. 13-27.

LUTHER, D.: K žánrovému a druhovému vymedzeniu ľudového divadla. In: Profantová, Z. (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Bratislava, Vydavateľsvo ARM pre MK SR, 2000, s. 190-196.

LUTHER, D. – Salner, P.: Spoločnosť v prejavoch neformálnej komunikácie pred novembrom 1989. In: Pešek, J.- Szomolányi, S. (eds.): November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky.Bratislava, Nadácia M. Šimečku-Historický ústav SAV-Katedra politológie FFUK, 2000, s. 170-179.

LUTHER, D.: Centrum mesta – predstavy a realita. In: Slova města. Cahiers du CEFRES, no°18. Praha, Francúzský ústav pre výskum v spoločenských vedách, Etnologický ústav AV ČR, 2000, s. 85-92.

LUTHER, D.: Mravný poriadok v tradičných spoločenstvách mládeže. In: Jakubíková, K. (ed.).Tradícia, etika a civilizačné zmeny. Bratislava, KE FFUK-SNS pri SAV-Prebudená pieseň – združenie, 1999, s. 106-111.

LUTHER, D.: Ideológia spoločenskej zmeny a život obyvateľov mesta. In: Salner, P.- Beňušková, Z. (eds.):Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Bratislava, Ústav etnológie SAV, 1999, s. 7-17.

LUTHER, D.: Problems of ethnic identity in the Czech community of Bratislava in the first half of the twentieth Century. In: Uherek, Z.: Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Prague Occasional Papers in Ethnology, No. 5. Praha, Institut of Ethnology AV ČR, 1998, s. 90-96.

LUTHER, D.: Nationalism in the Social Life of Bratislava. In: Journal of Urban Ethnology 2, Warsawa 1997, s. 121-128.

LUTHER, D.: Nacjonalizm w zyciu spolecznym Bratyslawy (1919-1939). In: Miasto i kultura 1. Warszawa – Bratyslawa. Etniczne i spoleczne zróznicowanie miasta (do 1939 r.).  Warszawa 1997, s. 121-126.

LUTHER, D.: Etnická diferenciácia v procese spoločenských zmien. (Bratislava v 1. polovici 20. stroročia). In: Bačová, V.- Kusá, Z. (eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 1997, s. 84-91.

LUTHER, D.: Ethnicity and Nationalism in a Central European City (Bratislava in the First Half of the 20th Century). In: Human Affairs, 6, 1996, 2, s. 179-192.

LUTHER, D.: Research in towns and the formation of urban ethnology in Slovakia. In: Slovenský národopis, 44, 1996, 3, s. 334-344. Angl. verzia štúdie.

LUTHER, D.: Výskumy mesta a formovanie urbánnej etnológie na Slovensku. In: Etnologické rozpravy, 2, 1995, s. 7-19.

LUTHER, D.: Projekcia človeka vo fašiangových hrách. In: Slovenský národopis, 42, 1994, s. 428-443.

LUTHER, D.: Ethische Zeichen des Volkstheaters. In: Kiliánová, E.- Krekovičová, E. (eds.): Folklore in the Identifikation Processes of Society. Etnologické štúdie 1., Bratislava 1994, s. 87-90.

LUTHER, D.: Máje v Liptovských Sliačoch. Sociálny kontext folklórnych javov. In: Národopisné informáci, 1, 1993, s. 119-129.

LUTHER, D.: Spoločenské konflikty v poprevratovej Bratislave (1919-1924). In: Slovenský národopis, 41, 1, 1993, s. 16-29.

LUTHER, D.: Soziale Kontakte in den Straßen der Stadt. In: Luther, D.- Salner, P. (eds.): Ethnokulturelle Prozesse in Großstädten Mitteleuropas. Bratislava, ÚEt SAV, 1992, s. 51-56.

LUTHER, D.: Die Familie Anderle und die Geschichte des Puppentheaters in der Slowakei. In: Welt der Puppen. Katalog. Ethnographisches Museum Schloss Kittsee 1992, 29 s.

LUTHER, D.: Bratislavské korzo. Postavy a postavičky starej Bratislavy. In: Slovenský národopis, 38, 1990, s. 247-252.

LUTHER, D.: Masky v svadobných obyčajach. In: Slovenský národopis, 37, 1989, s. 164-176.

LUTHER, D.: Zbojnícka motivika v slovenskom ľudovom divadle. In: Slovenský národopis, 36, 1988, s. 526-530.

LUTHER, D.: Z histórie vianočných hier v Bratislave a Prievoze. In: Slovenský národopis, 35, 1987, s. 355-362.

LUTHER, D.: K vývinu kalendárnych obyčají na súčasnej slovenskej dedine. In: Národopisné aktuality, 23, 1986, s. 83-93.

LUTHER, D.: Tradičné obyčaje vo výročných sviatkoch súčasnej dediny. In: Slovenský národopis,33, 1985, s. 465-479.

LUTHER, D.: Využívanie etnografických poznatkov vo filmovej a televíznej tvorbe. In:Slovenský národopis,33, 1985, s. 761-754.

LUTHER, D.: Sviatky a životné oslavy v Lutišiach. In: Frolec, V. (ed.): Čas života. Rodinné a společenské svátky v životě člověka. Brno, Vydavatelství Blok 1985, s. 196-199.

LUTHER, D.: Stabilizujúce a dynamizujúce činitele v obyčajovej tradícii. In: Národopisné informácie. Národopisný ústav SAV, Bratislava 1984, 2, s. 39-43.

LUTHER, D.: Tradičné prvky v súčasných svadobných obyčajoch v Borskom Petri. In: Frolec, V. (ed.): Svatební obřad. Současný stav a proměny. Brno, Vydavatelství Blok 1983, s. 133-141.

LUTHER, D.: K teoretickým východiskám štúdia tradície. In: Slovenský národopis, 30, 1982, s. 178-185.

LUTHER, D.: Tradičný a súčasný cyklus výročných obyčají z hľadiska časových predstáv. In: Frolec, V. (ed.): Výroční obyčeje. Brno, Vydavatelství Blok, 1982, s. 291-298.

LUTHER, D.: Vývin tradičných kalendárnych obyčají a konštituovanie súčasných foriem rodinných a spoločenských sviatkov. In: Slovenský národopis, 30, 1982, s. 487-489.

LUTHER, D.: Prvky konštituovania tradície v súčasnosti. (Na príklade analýzy fašiangových obyčají.) In: Slovenský národopis, 26, 1978, s. 302-313.

LUTHER, D.: Andrej Melicherčík a historiografia slovenskej folkloristiky. In: Slovenský národopis, 25, 1977, s. 595-597.

LUTHER, D.: Znakovosť variantov betlehemských hier. In: Slovenský národopis, 23, 1975, s. 79-90.

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography