Folklór a zamestnanie: ako to spojíme?

02/06/2017

Ste zaľúbený do folklóru a neviete si predstaviť svoj život bez ľudových piesní?

Folklór bude s vami všade. Keď ste v práci a spievate si pesničky aj ked ́ ste smutný a unavený po robote a dobrá pieseň Vám dá zmysel pre úsmev.

Ako sú spojené folklór a zamestnanie? Jednoducho tak, že môžete pracovať akofolklorista. Folklór je predmetom záujmu vednej disciplíny nazývanej folkloristika. Tá sa potom delí podľa folklórnych vyjadrení na folkloristiku slovesnú, zaoberajúcu sa slovesnými a dramatickými prejavmi, folkloristiku hudobnú a folkloristiky tanečnú. V našom prostredí je folklór chápaný predovšetkým ako ľudová slovesnosť alebo tiež ústna slovesnosť a študuje sa predovšetkým ako súčasť literárnej vedy. Folkloristika je teda veda stojacia na akomsi pomedzí medzi literárnou vedou a etnografiou.
Termín „folk lore“ prvýkrát použil anglický bádateľ W. G. Thoms r. 1846 ako označenie súboru ľudových vedomostí a určitého druhu kolektívnej múdrosti. Termín sa ujal a rozšíril do odborov, ktoré dnes súborne nazývame ľudové umenie alebo, ak ide o texty, ľudová slovesnosť. Slovesný folklór býva činom jednotlivca, ale užíva ho a obmieňa kolektív. Dnes už síce neveríme Maximovi Gorkému, ktorý tvrdil, že účelom folklóru je zvýšiť produktivitu práce, je to skôrzáľuba súvisiaca sprácou, ako moment odreagovania sa vpracovnom procese.Podstatná časť folklóru je nejako zviazaná s prácou a zamestnaním. V porovnaní s literatúrou je pre folklór typický obmedzený počet námetov. Všimnite si napríklad, ako zložitá môže byť literatúra o vede, ale zľudovelé Murphyho zákony sú napospol len rôznymi obdobami zákona schválnosti. Realizmus folklóru, dokonca aj realizmus uplatnený v rámci fantázie, býva zakotvený vo svojráznej typizácii a osobitom jazyku.
Dnes síce existujú galérie, ktoré zbierajú a predávajú graffiti – obrazy na stenách alebo odevy „skínov a pankáčov“ – ako výraz určitého typu ľudovej tvorivosti, ale čo sa týka súdobých slovesných výtvorov, transformovali sa folkloristi najprv na etnografov, a neskôr na kultúrnych antropológov. Preč sú doby, kedy J. Š. Kubín zdržiaval od práce starenky pradúce ľan – dnešného antropológa viac zaujímajú mytologické predstavy, kulty a sociálna štruktúra pouličných gangov, a značná časť ľudovej tvorivosti, tak ako tomu bývalo vždy,upadá do zabudnutia. A to sa týka aj tej pomerne rozsiahle oblasti, ktorú by sme s trochou nadsázky mohli nazvať vedecký folklór. Vedecký folklór kvitne hlavne medzi exaktnými odbormi a zvláštnu afinitu má najmä k chémii a fyzike.Často sa s ním stretávame ako s anonymným Xeroxom niekde v laboratóriu. Je zaujímavé, že existujú odbory, ktoré potrebu folklóru nepociťujú, inde sa zas prejavuje úplne nečakane.

Táto práca Vám otvorí možnosť preštudovať a vypočuť si všetky múdrosti Slovenského národa od minulosti až doteraz.

Pripravil Jooble.
https://sk.jooble.org/

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography